Tôi sử dụng 2 tài khoản email trên cùng một thiết bị và sau khi thoát ra và vào lại email 1 đã bị lỗi như hình 1 và email 2 vẫn đăng nhập bình thường như hình 2